ศึกษา  ค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต หาความสัมพันธ์ระหว่างเทคโนโลยีกับศาสตร์อื่นๆ   สามารถอธิบายหลักการและองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ  องค์ประกอบและหลักการทำงานของคอมพิวเตอร์  ระบบสื่อสารข้อมูลสำหรับเครือข่ายคอมพิวเตอร์  สามารถบอกคุณลักษณะของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง  และเลือกใช้ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับงาน 

สามารถเขียนโปรแกรมภาษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาโครงงานคอมพิวเตอร์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศนำเสนองานในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะงานใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานจากจินตนาการหรืองานที่ในชีวิตประจำวันตามหลักการทำโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

โดยใช้ทักษะกระบวนการแสวงหาความรู้ การแก้ปัญหา การวางแผน การจัดการกระบวนการใช้คอมพิวเตอร์ในการประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ

เพื่อเข้าใจ เห็นคุณค่า และใช้กระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล  

 การเรียนรู้   การสื่อสาร   การแก้ปัญหา การทำงาน  และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  มีคุณธรรม มุ่งมั่นในการทำงาน มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต และอยู่อย่างพอเพียง  ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างชิ้นงานหรือโครงงานอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ

 

รหัสตัวชี้วัด

ง ๓.๑  ม.๔-๖/๑, ม.๔-๖/๒, ม.๔-๖/๓, ม.๔-๖/๔, ม.๔-๖/๕, ม.๔-๖/๖, ม.๔-๖/๗, ม.๔-๖/๘, ม.๔-๖/๙,

           ม.๔-๖/๑๐, ม.๔-๖/๑๑, ม.๔-๖/๑๒, ม.๔-๖/๑๓

 

รวมทั้งหมด ๑๓  ตัวชี้วัด

Posted by: เรียนรู้กับครูหนิง | 05/09/2011

หน่วยที่ 1 การสื่อสารข้อมูล

Posted by: เรียนรู้กับครูหนิง | 23/06/2011

ซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นไหนดี(ทดสอบ)

อันดับแรกเราต้องถามตัวเองก่อนว่า เราจะซื้อไปทำอะไร  จะได้เลือกสเปคได้ตรงความต้องการ
ถ้าซื้อได้ถูก แต่เอาไปใช้งานไม่ได้ก็ลำบากเหมือนกัน
แต่ถ้าซื้อแพงไป แต่ใช้งานไม่เต็มที่ก็สิ้นเปลืองไปอีก
ส่วนยี่ห้อที่ดีที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับผู้ใช้งานส่วนใหญ่
ดูตัวเคสมั่งคงแข็งแรง โครงจอไม่บิดเวลาเปิด แล้วการรับประกัน แค่นี้ถือว่าดีสุดแล้วค่ะ

Categories